เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจาก

การรวมตัวของข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

จำนวน   324  คน  เพื่อขอตั้งสหกรณ์ และจดทะเบียนกับ

นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับใบอนุญาต

ในวันที่   31 พฤษภาคม 2533

และเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2533  เป็นผลสำเร็จ
โดยมีทุนดำเนินการครั้งแรก จำนวน 584,578.60 บาท

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^