นายชำนาญ มีมูล
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ 1 ฝ่ายอำนวยการ
นายจรูญ ปัทมาลัย
รองประธานกรรมการ 2 ฝ่ายเงินกู้
นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 3 ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายอดุลย์ สอนสุภาพ
เหรัญญิก ฝ่ายอำนวยการ
นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
นายสมพร อุ่นคำ
กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายเงินกู้
นายปรีชา แสงพันธ์ตา
เลขานุการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
นายกลยุทธ สิงห์สถิตย์
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายอำพนธ์ คำตัน
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
ว่าที่ ร.ต.ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ (นพ.สสจ.)
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายอุทิศ โสวันนา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นายนิพนธ์ พันภูรักษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์