นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการสหกรณ์
นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ
นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวอุมาพร วังคีรี
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวจิรภิญญา นามโน
นักวิชาการนิติกร
นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางผานิต จำนงค์นิจ
แม่บ้าน