นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวอุมาพร วังคีรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิรภิญญา นามโน
นิติกร
นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
นางสาวณัฐธยาน์ สนั่นเอื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายปี)
นางผานิต จำนงค์นิจ
ลูกจ้าง/แม่บ้าน