เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทความทุนสวัสดิการที่ควรรู้

ทุนสวัสดิการที่ควรรู้
  1.  เรื่อง  การขอรับเงินสวัสดิการคนโสด หรือสมาชิกที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร
                สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการคนโสด หรือสมาชิกที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง  50 - 60  ปีบริบูรณ์  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  โดยจ่ายให้สมาชิกรายละ 500.-บาท / ปีสหกรณ์จะจ่ายเงินหลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภท  ATM ของสมาชิก    ที่เปิดไว้กับสหกรณ์เท่านั้น
  1.  เรื่อง  การขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ 
                สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ   ให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจ่ายให้สมาชิกรายละ 500.-บาท / ปี  สหกรณ์จะจ่ายเงินหลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภท ATM ของสมาชิก    ที่เปิดไว้กับสหกรณ์เท่านั้น
  1. เรื่อง  การขอรับทุนสวัสดิการบุตรสมาชิก
                *เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จำกัด  ประเภทสามัญ  ณ วันที่  30 พฤศจิกายน ของทุกปี
                *เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ ในวันที่  30 พฤศจิกายนของทุกปี
                *มูลค่าทุนประเภททุนสวัสดิการบุตรสมาชิก ทุนละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) *สมาชิกสหกรณ์ ฯ แต่ละรายมีสิทธิขอรับทุนฯ  ไม่เกิน 3 ทุน
                *กรณีผู้มีสิทธิขอรับทุนมีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด เช่นกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับทุนแต่เพียงฝ่ายเดียว
                *สหกรณ์จะจ่ายเงินภายใน  30  วัน  หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ประเภท  ATM  ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์เท่านั้น
หมายเหตุ : การยื่นอุทธรณ์ขอรับสวัสดิการ ข้อ 1-3   ภายใน  30  วัน   ***หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี*** 
               4.  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการ ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
                   โดยจ่ายให้สมาชิกตามอายุการเป็นสมาชิก คูณ  200.-บาท  จ่ายครั้งเดียว สมาชิกที่มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการ
                  
*ให้ยื่นคำร้องตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาหนังสือสั่งจ่ายบำนาญปกติ / สำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ภายใน  120  วัน   นับจากวันที่เกษียณอายุราชการ  หรือวันที่ได้รับ
                  *สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^