เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พันธกิจ

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ให้มีคุณภาพ  มั่นคง  ทันสมัย  และได้มาตรฐานสหกรณ์
2) ให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  เพื่อความพึงพอใจของสมาชิก

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^