เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร
1. สมาชิกคือคนสำคัญ : ให้ความสำคัญกับสมาชิกเป็นอันดับแรกเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของสมาชิก พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิก
2. ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง : ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักกฏหมาย และหลักจริยธรรม
3. ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ : ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^