เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายจัดการสหกรณ์

ฝ่ายจัดการสหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด
 นางจันทร์จิรา  บุตรชาลี
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวอุมาพร วังคีรี
ผู้ช่วยผู้จัดการนางพัชชิรา แสงนา 
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ 
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวจิรภิญญา นามโน
เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ

นางสาวภัทราพรรณ จันทบุพผา
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางผานิต จำนงค์นิจ
ลูกจ้าง/แม่บ้าน


 
  

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^