เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายจัดการสหกรณ์

ฝ่ายจัดการสหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด
 นางจันทร์จิรา  บุตรชาลี
ผู้จัดการสหกรณ์
นางพัชชิรา แสงนา 
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวอุมาพร วังคีรี
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจิรภิญญา นามโน
นักวิชาการนิติกร

นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ

นางสาวภัทราพรรณ จันทบุพผา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ลูกจ้างชั่วคราวรายปี)


นางผานิต จำนงค์นิจ
ลูกจ้าง/แม่บ้าน


 
  

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^