เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด
ชุดที่  35 / 2567
 นายชำนาญ มีมูล
ประธานคณะคณะกรรมการดำเนินการ

นายอดุลย์ สอนสุภาพ
รองประธานกรรมการคนที่ 1นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2นายสาโรจน์ สมัยคำ
รองประธานกรรมการคนที่ 3ว่าที่ ร.ท.อดิเรก แสนหาญ
กรรมการ/เลขานุการ 

นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ/เหรัญญิก

 

นายกัมปนาท ปัญโญวัฒน์
กรรมการ/เลขานุการคณะเงินกู้

 

นายอรุณ เริ่มบริรักษ์
กรรมการ/เลขานุการคณะศึกษาฯ

 

นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ คณะอำนวยการ

 

นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ คณะเงินกู้

 

ว่าที่ ร.ต.ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ คณะเงินกู้

 

นางคุลิกา นามโน
กรรมการ คณะเงินกู้

 

นายพรายเพชร มากพันธ์
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

นายสัตตพงษ์ บุตรโยจันโท
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

นายศักดิ์ดา ดีสม
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^