เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด
ชุดที่  34 / 2566
 นายชำนาญ มีมูล
ประธานคณะคณะกรรมการดำเนินการ

นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 1นายสมพร อุ่นคำ
รองประธานกรรมการ 2นายอำพนธ์ คำตัน
รองประธานกรรมการ 3นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
กรรมการ/เลขานุการ 

นายอดุลย์ สอนสุภาพ
กรรมการ/เหรัญญิก

 

นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
กรรมการ/เลขานุการคณะเงินกู้

 

ว่าที่ ร.ต.ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ/เลขานุการคณะศึกษาฯ

 

นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ คณะอำนวยการ

 

นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ คณะเงินกู้

 

นายสาโรจน์ สมัยคำ
กรรมการ คณะเงินกู้

 

นายกัมปนาท ปัญโญวัฒน์
กรรมการ คณะเงินกู้

 

นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

ว่าที่ ร.ท. อดิเรก แสนหาญ
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

นายอรุณ เริ่มบริรักษ์
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^