เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
ชุดที่  35 / 2567
นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
  

นายบวร อุตสาหะ
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
 
 

นายอุทิศ โสวันนา
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ 

นางมณีรัตน์ คงเติม
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ


นายสนั่น  พรมศิลา
ที่ปรึกษาด้านการบัญชี

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^