เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่าง ๆ

[แบบฟอร์มขอกู้] (คลิกที่แบบฟอร์มที่ต้องการ)
1. คำขอกู้พิเศษ (ปริ้นกระดาษ Legal หน้า-หลัง)
2. คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่อยู่นาน (ปริ้นหน้า-หลัง)
3. คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ (ปริ้นหน้า-หลัง)
--------------------------------------------------------------------------------------------
[แบบฟอร์มทั่วไป] (คลิกที่แบบฟอร์มที่ต้องการ)
1. ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
2. 
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ
3. แบบขอลาออก
4แบบขอเพิ่มหุ้น,ลดหุ้น
5แบบขอปรับเงินงวดชำระหนี้
6. แบบฝากเงินออมทรัพย์รายเดือน
7. หนังสือยินยอมการค้ำประกัน กรณีผู้กู้รอการคุ้มครองของการประกันชีวิต การฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ หรือกองทุนสวัสดิการ

8. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------
[แบบขอสวัสดิการ]  (คลิกที่แบบฟอร์มที่ต้องการ)
1. แบบคำขอรับเงินโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกหรือคู่สมรส
2. แบบคำขอรับเงินโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวของสมาชิก
3. แบบคำขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์
4. แบบคำขอรับเงินเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการฯ
5. แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
6. แบบคำขอรับเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก
7. แบบคำขอรับเงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสดฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^