เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทุนสวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆ  ปี 2566


โปรแกรมระบบข้อมูลทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด (คลิก)

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส (คลิก)
2. ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การจัดการศพบิดา มารดา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (คลิก)
3. ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย (คลิก)

4. ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการฯ (คลิก)
5. ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก (คลิก)
6. ทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ (คลิก)
7. ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสดฯ (คลิก)

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^