เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติสหกรณ์

 
ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

จำนวน   324  คน  เพื่อขอตั้งสหกรณ์ และจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับใบอนุญาต 
ในวันที่   31 พฤษภาคม 2533

และเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2533  เป็นผลสำเร็จ โดยมีทุนดำเนินการครั้งแรก จำนวน 584,578.60 บาท

 
การดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารสหกรณ์
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์
ปี พ.ศ.
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
ปี พ.ศ.
นายนฤทธิ์ สิงห์สถิต 2533 นายศุรศักดิ์ บุดดา 2533 - 2541
นพ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ 2534
นพ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ 2535
นายวีระ อิ่มเอิบ 2536
นายวีระ อิ่มเอิบ 2537 - 2538
นายวีระ อิ่มเอิบ 2539 - 2540
นายบัญญัติ จันทรสา 2541
นายอาวุธ จันทร์อ้วน 2542
นายบัญญัติ จันทรสา 2543 - 2544
นายบวร อุตสาหะ 2545 - 2546
นายบวร อุตสาหะ 2547 - 2548
นายอุทิศ โสวันนา 2549 - 2550
นายบวร อุตสาหะ 2551 - 2552
นายอุทิศ โสวันนา 2553 - 2554
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี 2555 - 2556
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี 2557 - 2558
นายชำนาญ มีมูล 2559 - 2560 นางสาวสุนิสา รามศิริ 2542
นายชำนาญ มีมูล 2561 - 2562 นางสาวอรุณี วิสุทธิเมธีกร 2543 - 2544
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี 2563 - 2564 นางจันทร์จิรา บุตรชาลี 2545 - ปัจจุบัน
นายชำนาญ มีมูล 2565 - ปัจจุบัน

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^