นายชำนาญ มีมูล
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
นายอดุลย์ สอนสุภาพ
รองประธานกรรมการ 1 ฝ่ายอำนวยการ
นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
รองประธานกรรมการ 2 ฝ่ายเงินกู้
นายสาโรจน์ สมัยคำ
รองประธานกรรมการ 3 ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
เหรัญญิก ฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ ร.ท.อดิเรก แสนหาญ
เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
นายกัมปนาท ปัญโญวัฒน์
กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายเงินกู้
นายอรุณ เริ่มบริรักษ์
กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
ว่าที่ ร.ต.ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นางคุลิกา นามโน
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายพรายเพชร มากพันธ์
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายสัตตพงษ์ บุตรโยจันโท
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายศักดิ์ดา ดีสม
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายบวร อุตสาหะ
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายอุทิศ โสวันนา
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ประธานผู้ตรวจาสอบกิจการสหกรณ์
นายธนเดช ธรรมแก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์