นายชำนาญ มีมูล
ประธานคณะกรรมการ
นายอดุลย์ สอนสุภาพ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสาโรจน์ สมัยคำ
รองประธานกรรมคนที่ 3
นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ และเหรัญญิก
ว่าที่ ร.ท.อดิเรก แสนหาญ
กรรมการ และเลขานุการ
นายกัมปนาท ปัญโญวัฒน์
กรรมการ/เลขานุการ คณะอนุเงินกู้
นายอรุณ เริ่มบริรักษ์
กรรมการ/เลขานุการ คณะอนุศึกษา ฯ
นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ คณะอนุอำนวยการ
นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ คณะอนุเงินกู้
ว่าที่ ร.ต.ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ คณะอนุเงินกู้
นางคุลิกา นามโน
กรรมการ คณะอนุเงินกู้
นายสัตตพงษ์ บุตรโยจันโท
กรรมการ คณะอนุศึกษา ฯ
นายพรายเพชร มากพันธ์
กรรมการ คณะอนุศึกษา ฯ
นายศักดิ์ดา ดีสม
กรรมการ คณะอนุศึกษา ฯ
นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายบวร อุตสาหะ
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายอุทิศ โสวันนา
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ประธานผู้ตรวจาสอบกิจการสหกรณ์
นายธนเดช ธรรมแก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์