นายชำนาญ มีมูล
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 1 ฝ่ายอำนวยการ
นายสมพร อุ่นคำ
รองประธานกรรมการ 2 ฝ่ายเงินกู้
นายอำพนธ์ คำตัน
รองประธานกรรมการ 3 ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายอดุลย์ สอนสุภาพ
เหรัญญิก ฝ่ายอำนวยการ
นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายเงินกู้
ว่าที่ ร.ต. ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
นายสาโรจน์ สมัยคำ
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายกัมปนาท ปัญโญวัฒน์
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
ว่าที่ ร.ท. อดิเรก แสนหาญ
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายอรุณ เริ่มบริรักษ์
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายบวร อุตสาหะ
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายอุทิศ โสวันนา
อนุกรรมการเชี่ยวชาญ
นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายนิพนธ์ พันภูรักษ์
ประธานผู้ตรวจาสอบกิจการสหกรณ์
นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นายธนเดช ธรรมแก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์