นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวอุมาพร วังคีรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ศูนประสานงาน ฯ
นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวธนิดา นันท์วรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวจิรภิญญา นามโน
เจ้าหน้าที่นิติกร
นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวภัทราพรรณ จันทบุพผา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางผานิต จำนงค์นิจ
ลูกจ้าง/แม่บ้าน
นางสาวมณีรัตน์ สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวนฤมินทร์ บุตรชาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราวรายปี)