นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการสหกรณ์
นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ
นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวอุมาพร วังคีรี
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวจิรภิญญา นามโน
นักวิชาการนิติกร
นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวภัทราพรรณ จันทบุพผา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายปี)
นางผานิต จำนงค์นิจ
แม่บ้าน