เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก


          โดยหลักการของสหกรณ์นั้น สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ สมาชิกเป็นผู้บริหารสหกรณ์ และสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สหกรณ์เป็นของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก และให้บริการแก่สมาชิก  ดังนั้น สมาชิกจึงมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
สิทธิของสมาชิก
 • สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 • สิทธิ ในการเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 • สิทธิ ในการเสนอหรือได้รับการเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 • สิทธิ ในการได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 • สิทธิ อื่น ๆ  ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก
 • หน้าที่ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 • หน้าที่ เปิดบัญชีเงินฝากประเภทหนึ่งประเภทใดไว้กับสหกรณ์
 • หน้าที่ เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • หน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
 • หน้าที่ สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 • หน้าที่ ร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^